Brownie Camera

WASHINGTON COUNTY HISTORICAL SOCIETY     (Washington County, Utah)

WASHINGTON COUNTY HISTORICAL SOCIETY PHOTO COLLECTION

Photo WCHS-04499

Vivian Jacob Frei & Jesse Lenora Hafen Frei
To enlarge, click here

Photo of Vivian Jacob Frei & Jesse Lenora Hafen Frei.

This photo was contributed by Loretta Frei Adams on January 27, 2021.