Rudger & Erma McArthur

WASHINGTON COUNTY HISTORICAL SOCIETY     (Washington County, Utah)

RUDGER MORRIS & ERMA GENEVE BLUNCK McARTHUR

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

BIOGRAPHY

TBD


FAMILY

Rudger's Parents and Siblings:
    Wilford Woodruff McArthur
    Etta Leah Morris McArthur
        Romona McArthur
        Lloyd Elmer McArthur
        Ralston Var McArthur
        [Baby] McArthur
        Adrene McArthur
        Rudger Morris McArthur

(4/30/1884-5/7/1971)   (married 12/13/1908)
(7/11/1887-5/10/1974)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(10/28/1911-3/11/1963)   (married Lillian Frederikke Christensen)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(10/19/1921-11/2/2010)   (married Erma Geneve Blunck)

Erma's Parents and Siblings:
    Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
    Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx


(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married xx/xx/xxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)

Rudger & Erma's Family:
    Rudger Morris McArthur
    Erma Geneve Blunck McArthur  
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx
        Xxxxxxx X. Xxxxxxxx


(10/19/1921-11/2/2010)   (married 6/21/1944)
(7/8/1925-10/8/2001)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)
(xx/xx/xxxx-xx/xx/xxxx)   (married Xxxxxxx X. Xxxxxxxx)


PHOTOS

TBD


REFERENCES

FamilySearch entry for Rudger Morris McArthur

Find-A-Grave entry for Rudger Morris McArthur

FamilySearch entry for Erma Geneve Blunck

Find-A-Grave entry for Erma Geneve Blunck McArthur